Enerji Sözlük
A
a.c. generator
alternatif akım jenaratörü
a.c. main exciter
alternatif akım ana ikaz jeneratörü
abrasion resistance
aşınma direnci
acceptance tests
kabul testleri
accuracy
hassasiyet, doğruluk
acid
asit
acid cleaning
asitle temizleme, asitle yıkama
acid corrosion
asit korozyonu
active carbon filter
aktif karbon filtre( su arıtımında)
active power
aktif güç
actual capacity
gerçek kapasite
actual load
gerçek yük, yararlı yük
adapter flange
adaptör flanşı
additive
katkı maddesi
adhesive
yapışkan
adiabatic
adiyabatik eğri, sabit ısıda
adiabatic efficiency
adiyabatik verim
adjustable blades
ayarlanabilir kanatlar
adjustable speed
ayarlanabilir hız
adjustable speed motor
hız ayarlı motor
adjustable vanes (fans)
ayarlanabilir kanatlar (fanlarda)
administrative building
idari bina
admissible deviation
kabul edilebilir sapma
admission of steam
buhar girişi
advantage
avantaj
after condenser
son yoğuşturucu
aftercooler
son soğutucu
aggregate
agrega
aging test
yaşlandırma testi
ahock absorber
darbe emici, amortisör
air
hava
air - blast circuit breaker
havalı kesici
air - flow meter
hava debimetresi
air compressor
hava kompresörü
air cooled blade
hava soğutmalı kanat ( gaz türbinlerinde)
air cooled condensing plant
hava soğutmalı kondenser
air cooler
hava soğutucusu, havalı soğutucu
air cooling
havalı soğutma
air cylinder
hava tüpü
air ejector
havalı ejektör
air extraction valve
hava çıkarma (tahliye) valfi
air fan
hava fanı
air filter
hava filtresi
air flow
hava akışı
air gap
hava aralığı
air heater
hava ısıtıcısı, hava ön ısıtıcısı, luvo
air intake filter
hava giriş filtresi (örn:gaz türbilerinde)
air intake silencer
hava giriş susturucusu (örn:gaz türbijnlerinde)
air pocket
hava cebi
air preheater
hava ön ısıtıcı, luvo
air pullution
hava kirliliği
air ratio
hava fazlalık katsayısı
air tank
hava tankı
AKIŞAŞAĞI BATARDO
123
alarm annunciation system
alarm ihbar sistemi
alarm device
alarm cihazı
alignment of shafts
şartların layına getirilmesi, şartların eksenlenmesi
alignment shafts
ayar şaftı
alignment value
ayar değeri
alkali
alkali
alkaline
alkali
alkalinity
alkalinite
alternating current
alternatif akım
alternating voltage
alternatif gerilim
alternator
alternatör, alternatif akım jeneratörü
ambient conditions
çevre şartları
ambient temperature
çevre sıcaklığı
amperage
amperaj
ampere - hour
amper - saat
amplification
amplifikasyon, yükseltme
amplifier
amplifikatör, yükseltici
amplitude
amplitüt, genlik
amplitude of oscillation
osilasyon genliği
analog
analog
analog signal module
analog sinyal modülü
analyser
analizör
analysis
analiz
anticlockwise rotation
saatin ters yönünde dönme
anticorrosive agent
pas önleyici madde
apparent output
görünür güç
apparent power
görünür güç
approval
onay
approved drawing
onaylı çizim, onaylı teknik resim
arc welding
ark kaynağı
asbestos
asbest
ash
kül
ash and moisture free (analysis)
kül ve nem hariç (kömür analizi)
ash dam
kül barajı
ash disposal
kül atma, kül depolama
ash extractor
curuf çıkarıcı
ash free (analysis)
kül hariç (kömür analizi)
ash fusion temparature
külün erime sıcaklığı
ash handling plant
kül atma teçhizatı
ash removal
kül atma
ash silo
kül silosu
atomizer (liquid fuels)
atomizer (sıvı yakıtlar için)
audible
duyulabilir, sesli
audible alarm
sesli alarm
audio frequency
ses frekansı
automatic circuit breaker
otomatik kesici
automatic coal sampler
otomatik kömür numunesi alıcısı
automatic coal weigher
otomatik kömür tartısı
automatic control
otomatik kontrol, reglaj
automatic controller
otomatik regülatör
automatic extraction
otomatik ara buhar alma
automatic regulation
otomatik kontrol
automatic start-up system
otamatik yol verme sistemi
automatic start-up valve
otomatik yol verme valfi
automatic starting valve
otomatik yol verme valfi
autotransformer
ototrafo, ototransformatör
auxiliaries
santral yardımcı teçhizatı
auxiliary
yardımcı
auxiliary energy
yardımcı enerji
auxiliary exciter
yardımcı ikaz jeneratörü
auxiliary fuel
yardımcı yakıt
auxiliary oil pump
yardımcı yağ pompası
auxiliary pilot valve
yardımcı pilot valf
auxiliary power
yardımcı güç
average load
ortalama yük
average water level
ortalama su seviyesi
axial alignment
eksenel hiza
axial clearence
eksenel klerans
axial displacement
eksenel kayma
axial flow fan
eksenel fan, eksenel akımlı fan
axial load
eksenel yük
axial movement
eksenel hareket, eksenel kayma
B
back pressure
karşı basınç
back washing
geri yıkama
bag filtre
torba filtre
balance
balans, denge
balance piston
dengeleme pistonu
ball valve
küresel vana
barometer
barametre
barometric pressure
barametre basıncı
base exciter
temel ikaz, ana ikaz
base frame
ana gövde, ana karkas, ana şasi
base line
temel hat
base load
temel yük
base load operation
temel yükde çalışma
base load power plant
baz yük santrali
basement
temel, zemin
basic circuit diagram
prensip devre şeması
Batardo
Baraj, bağlama inşaatlarını yapabilmek için nehir suyunu baraj gövdesi sahasından uzaklaştırmak amacı ile, akarsuyun yönünü değiştirmeye yarayan geçici ya da kalıcı sedde.
battery
batarya, akü
battery charger
batarya şarj cihazı
battery room
batarya odası, akü odası
bearing
yatak
bearing housing
yatak mahfazası
belt conveyer
bantlı konveyör
bilind flange
kör flans
bill of lading
konşimento
binary
biner, ikili
bituminous coal
bitümlü kömür, taşkömürü
blackout
şebeke oturması, genel kararma
block
blok, gövde
block diagram
blok diyagram
blowdown tank
blöf tankı
blowdownflash tank
blöf genleşme tankı
body
gövde
boiler
kazan
boiler efficiency
kazan verimi
boiler feed pump
kazan besleme pompası
boiler feed water
kazan besleme suyu
booster fan
takviye fanı, yardımcı fan
booster pump
ön pompa, takviye pompası
bottom ash
curuf çıkarıcı
bourdon manometer
burdon manometresi
bourdon pressure gauge
burdon manometresi
breaker position indicator
kesici konum göstergesi
brown coal
linyit, kahverengi kömür
brush
fırça
brushless
fırçasız
busbar
bara, hat barası
by-pass valve
baypas valfi
C
calorific value
ısıl değer
center of gravity
ağırlık merkezi
centrifugal compressor
santrifüj kompresör
centrifugal pump
santrifüj pompa
chimney
baca
circuit
devre
circuit breaker
kesici, disjonktör
coal
kömür
coal bed thickness
kömür tabaka kalınlığı (ızgaralı kazanlarda)
coal bunker
kömür bunkeri
combustible
yanabilen
combustion air
yakma havası
combustion temperature
yanma sıcaklığı
compressor
kompresör
condensate
kondensat
condensate cooler
kondensat soğutucusu
condensate pump
kondensat pompası
condensed water
yoğuşum suyu
condenser
kondesar, kondense
condesing steam turbine yoğuşmalı buhar
yoğuşmalı buhar türbini, kondensenli türbin
conductor
iletken
conduit
kablo borusu, kanal (hava,gaz,kablo v.s.)
continuous controller
regülatör
control cabinet
reglaj dolabı
control circuit
reglaj devresi
coolant
soğutma sıvısı
cooling water pump
soğutma suyu pompası
crack inspection
çatlak muayenesi, çatlak kontrolü
critical speed
kritik hız
current meter
ampermetre
current transformer
akım trafosu
curtis turbine
curtis türbini
D
d.c.
doğru akım
d.c. circuit
doğru akım devresi
d.c. distribution board
doğru akım dağıtım panosu
d.c. motor
doğru akım motoru
d.c.generator
doğru akım jeneratörü
d.c.ınsulation resistance test
doğru akım izolasyon testi (jeneratör sargıları için)
d.c.line
doğru akım hattı
d.c.voltage
doğru akım gerilimi
dam
baraj
dam crest
baraj kreti
dam embankment
baraj gövdesi
dam lake
baraj gölü
dam reservoir
baraj gölü
data sheet
veri listesi, veri föyü
dc amplifier
doğru akım amplifikatörü
dc/ac converter
dc/ac konvertörü
de laval turbine
de laval türbini
deaerator
degazör (besleme suyunda)
defect
hata, kusur, eksiklik, defo
defective
hatalı, kusurlu, eksik, defolu
delivery pipe
basma hattı
demineralized water
deionat, demineralize su, saf su
demineralizing plant
demineralizasyon tesisatı
density
yoğunluk
desulphurization
desülfrizasyon, kükürt giderme
desulphurization plant
kükürt arıtma tesisi
desuperheater
kızgınlık giderici
dew point
çiğlenme noktası
discharge head
basma yüksekliği
double flow turbine
çift akışlı türbin
duck
kanal
E
earth
toprak
earthing
topraklama
electrical power
elektriksel güç
electrical utility
elektrik işletmesi, elektrik şirketi
electricity
elektrik
electricity
elektrik
emisson
emisyon, salım
emisson rate
emisyon hızı
environmental conditions
çevre şartları
environmental protection
çevrenin korunması
equipment
ekipman, araç-gereç, techizat
excess
aşırı, fazla
excess air
hava fazlalık katsayısı
excitation
ikaz, uyarım
excitation current
ikaz akımı, uyarma gerilimi
excitation winding
ikaz sargısı
exciter
ikaz dinamosu, ikaz
exhaust
egzoz
exhaust pipe
egzoz borusu
exhaust port
egzoz çıkışı, egzoz kanalı
exhaust temperature
egzoz sıcaklığı, çıkış sıcaklığı
exhaust-gas diffuser
egzoz gazı difüzörü (gas türbinlerinde)
exit gas
çürük gaz
F
factory certificate
imalat sertifikası
fan
fan, vantilatör
fan motor
fan motoru
feedback
geri besleme
field
saha, inşaat sahası, alan
filter
filtre
final inspection
son kontrol
final stage
son kademe
fixed carbon
sabit karbon (yakıt analizinde)
flooding
sel, taşkın
floor
zemin, taban
floor level
zemin kotu
flow diagram
akış şeması
flow path
akış yolu
flue gas
baca gazı
flue-dust precipitator
baca gazı filtresi
flue-dustcollector
baca gazı filtresi
flue-gas bypass damper
baca gazı baypas damperi
fluid
akışkan
frame
şasi, temel plakası, karkas
francis turbine
francis türbini
free chlorine
serbest klor
free karbon
serbest karbon
free swelling index
serbest şişme indisi (kül analizi)
frequency
frekans
fuel
yakıt
fuel bed thickness
kömür tabakası kalınlığı (ızgaralı kazanlarda)
G
galvanic protection
galvanik koruma
gas emission
gaz emisyonu
gas-tight
gaz sızdırmaz
generator output
jeneratör gücü
generator protection
jeneratör korumas
generator protection system
jeneratör korumas
generator rotor
jeneratör rotoru
generator stator
jeneratör statoru
generator voltage
jeneratör gerilimi
governor
regülatör
grade
derece,eğim
gradient
eğim,meyil,düşü
ground
toprak
ground fault
toprak kaçağı,toprak arızası
grounding
topraklama
H
hard coal
taş kömürü,antrasit
head
basma yüksekliği,düşü
head balance
ısı bilançosu
head balance calculation
çevrim ısı hesabı
head exchanger
ısı eşanjörü,ısı değiştiricisi
head of delivery
basma yüksekliği
high volatile bituminous coal
gaz kömürü
high-pressure steam
yüksek basınçlı buhar
high-pressure turbine
türbin yüksek basınç bölümü,yüksek basınç türbini
high-voltage cable
yüksek gerilim kablosu
high-voltage circuit breaker
yüksek gerilim kesicisi
high-voltage switchgear
yüksek gerilim şalt tesisi
high-voltage switchyard
yüksek gerilim şalt sahası
housing
gövde
İ
i-beam
i-kesitli kiriş,putrel
impeller
pervane,çark(pompalarda,fanlarda)
inclination
eğim
inclined
eğimli
inefficient
etkisiz,verimsiz
installed capacity
kurulu güç
installed load
kurulu güç
installed power
kurulu güç
instantaneous power
anlık yük
instantaneous trip
ani kapama
instantaneous value
anlık değer
instruction
talimatname,yönerge
insulation
yalıtım,yalıtkan madde
K
kaplan turbine
kaplan türbini
knob
buton düğme tokmak
L
label
etiket
labeled
etiketli
layout
yerleşim planı
load
yük
loss of power
güç kaybı
M
magnetic field
manyetik alan
main channel
ana kanal
main filter
ana filtre
main stop valve
taze buhar ani kapama ventili,ana stop valfi
make-up water
katma suyu
manual
elle kumanda,manuel kontrol,manuel reglaj
measurement
ölçüm,ölçü
measuring error
ölçme hatası
measuring instrument
ölçü aleti
measuring point
ölçü noktası
minor defect
önemsiz hata,önemsiz kusur
moisture
nem, rutubet
N
name plate
tabela,etiket
natural circulation boiler
doğal sirkülasyonlu kazan
natural draft cooling tower
doğal çekişli soğutma kulesi
natural gas
doğal gaz
natural oscillation frequency
doğal salınım frekansı
natural vibration frequency
doğal titreşim frekansı
negative sequence voltage
ters gerilim, negatif faz sıralı gerilim
network connection
şebeke bağlantısı
network failure
şebeke arızası
neutral
nötr
neutral ground connection
nötr toprak bağlantısı
neutralization
nötrleştirme, nötralizasyon
no-load running
boşta çalışma(türbinin boşta dönmesi)
nominal output
anma gücü, nominal güç
nominal pressure
anma basıncı, nominal basınç
nominal trip current
nominal trip akımı
nominal voltage
anma gerilimi, nominal gerilim
non-automatic extraction
kontrolsuz ara buhar alma
non-automatic extraction turbine
kontrolsuz ara buharlı türbin
non-combustible
yanmaz
normailzation
gerilim giderme
null-balance amplifier
sıfır akımlı amplifikatör
number of blades
kanat sayısı
O
oblique blade position
yatık kanat pozisyonu
off
kapalı
off circuit
gerilimsiz devre
ohmic resistance
ohm direnci
oil system
yağ devresi
oil tank
yağ tankı
oparating level
çalışma düzeyi, çalışma noktası
open- loop cooling
açık devre soğutma
operating console
kumanda masası
operating cost
işletme giderleri, işletme maliyeti
operating cylinder
ayar silindiri, kumanda silindiri
operating load
çalışma gücü
operating pressure
işletme basıncı
operating range
işletme aralığı, çalışma aralığı
operation
işletme
optimum load
optimum yük, en verimli yük
oscillating grate spreader
titreşimli ızgara
oscillating spreader stoker
titreşimli ızgara(kazanlarda)
oscillation
titreşim, salınım
outage
devre dışı olma
outage rate
devre dışı olma oranı,devre dışı olma sıklığı
outage time
devre dışı olma süresi
outdoor electric substation
açık şalt tesisi
outdoor installation
açık hava tesisi
outdoor switching station
açık şalt tesisi
outdoor turbine
açık hava türbini
outer casing
türbin dış gövdesi
outer diameter
dış çap
outer race
dış bilezik
outlet
hava çıkışı, su çıkış borusu
outlet connection
çıkış bağlantısı
outlet edge
çıkış kenarı
outlet end
çıkış tarafı
outlet header
çıkış kolektörü
outlet valve
drenaj valfi, çıkış valfi
outlet velocity
çıkış hızı
output at coupling
türbin çıkış kaplininde ölçülen güç
output controller
güç regülatörü
output energy
çıkış enerjisi
output limitation
güç sınırlaması
output meter
güç ölçer
output regulator
güç regülatörü
outside diameter
dış çap
over fire air
sekonder hava, yakma havası
over-all thermal efficiency
nihai termik verim,toplam termik verim
overflow line
taşma hattı
overflow pipe
taşma borusu
overflow valve
taşma vanası
overgrate air
üst yakma havası (ızgaralı kazanlarda)
overhang
konsol
overhaul
revizyon, genel bakım
overhead travelling crane
gezer köprülü vinç
overheating
aşırı ısınma
overload capacity
aşırı yük kapasitesi
overload protection
aşırı yük koruması
P
pay back period
geri ödeme süresi
pelton turbine
pelton türbini
ph- value
ph değeri
pipe diameter
boru çapı
plant engineer
işletme mühendisi
pointof attachment
bağlantı noktası
pollution
kirlenme kirletme kirlilik
pollution control
kirlilik denetimi
portatif
Çok güzeldir diyim ben.
positioning
konumlandırma, sabitleme, ayarlama
power engineering
elektrik mühendisliği
power plant
elektrik santralı
power plant boiler
santral kazanı
power plant technology
santral teknolojisi
power plant turbine
santral türbini
power station
elektrik santrali
project
proje
project coordinator
proje koordinatörü
pulverizer
değirmen, kömür değirmeni
Q
quantity of cooling water
soğutma suyu miktarı
quote,to
teklif vermek
R
rankine cycle
rankine çevrimi
raw water
ham su
reading
okuma
reading accuracy
okuma hassasiyeti
reading error
okuma hatası
rear
arka
receipt
alındı, belge
renewable energy
yenilenebilir enerji
renewable energy source
yenilenebilir enerji kaynağı
S
safety circuit
emniyet devresi
safety coefficient
emniyet katsayısı, güvenlik katsayısı
safety contact
emniyet kontağı
safety device
güvenlik cihazı, emniyet tertibatı, emniyet mekanizması
safety feed line
emniyet hattı
safety from overspeeding
aşırı hız emniyeti
safety governor
emniyet regülatörü
safety head
emniyetli basınç sınırı
safety lock
emniyet kilidi, güvenlik kilidi
safety pin
emniyet pimi
safety precautions
emniyet tedbirleri, güvenlik önlemleri
safety relay
emniyet rölesi
safety valve
emniyet ventili
safety valve loading
emniyet ventili ön yüklemesi
sagging plate
ara destek aynası (boru demetlerinde)
sagging plate
ara destek aynası(boru demetlerinde)
sample
numune, örnek
sample cooler
numune soğutucusu
sand blaster
kumlama aparatı, kumlama aygıtı
saturaion point
doyma noktası
saturated - steam inleakage
doymuş buharın içeri sızması
saturated steam
doymuş buhar
saturated vapor line
doymuş buhar eğrisi
saturated- steam penetration
doymuş buharın içeri sızması
saturated- steam turbine
doymuş buhar türbini
saturation curve
doyma eğrisi
saturation limit
doyma sınırı
saturation line
doyma eğrisi
saturation pressure
doyma basıncı
saturation temparature
doyma sıcaklığı
scaffold
iskele
scale
kazantaşı , kabuk
scale formation
kazan taşı oluşumu, kazan borularının kire bağlaması
scaling circuit
sayı bölücü devre
schhedule
plan,program,liste,zaman çizelgesi,termin
scope
kapsam, amaç
scope of guarantee
teslimat kapsamı
scope of guarantee
garanti kapsamı
scope of supply
teslimat kapsamı
scroll
salyangoz, kıvrım
scroll casing
salyangoz gövde(pompalarda)
seal
conta.sızdırmazlık,salmastra,keçe
seal air fan
sızdırmazlık havası fanı
sealant
yalıtıcı, yalıtım macunu
sealed
yalıtılmış
sealing fluid
sızdırmazlık sıvısı
sealing gasket
sızdırmazlık contası
sealing groove
sızdırmazlık yivi
sealing liquid
sızdırmazlık sıvısı
sealing plate
sızdırmazlık plakası
sealing ring
keçe bileziği, yatak sızdırmazlık halkası, sızdırmazlık bileziği
sealing steam desuperheater
sızdırmazlık buharı soğutucusu
sealing steam drains
sızdırmazlık buharı drenajı
sealing steam valve
sızdırmazlık buhar valfi
sealing washer
sızdırmazlık halkası
seamless pipe
dikişsiz boru
seat
valf siti, valf yatağı
seating faces
oturma yüzeyleri
secondary air duct
sekonder hava kanalı
secondary air fan
sekonder hava fanı
secondary circuit
ikincil devre, sekonder devre
secondary cooling water circuit
sekonder soğutma devresi
secondary cooling water pump
yardımcı soğutma suyu pompası
secondary current
ikincil akım
section
bölge,bölüm, kesit
security
emniyet, güvenlik
security of supply
besleme güvenliği
sediment
çökelti,tortu
sedimentary matter
tortul madde
sedimentation
çökelme, çöktürme
seepage
sızıntı
segmantal sluice gate
parçalı savak kapağı
segregation
ayırma ayrışma ,durulma, sulanma
selective control system
seçmeli kumanda sistemi
selector circuit
seçici devre
selector switch
 seçici anahtar
self-absorbtion
öz soğurma
self-alingning
otomatik ayarlanan, kendi kendine ayarlanan
self-ignition
otomatik ateşleme
self-inductance
öz endüktans
self-locking counter nut
kendi kilitlenir kontra somun
self-operated controller
yardımcı enerjisiz regülatör
sequence control
ardışık kontrol
sequence of assembly
montaj sırası
sequence of operations
işletme sırası,  çalıştırma sırası
shaft
işletme gerilimi
shaft arrangement
şaft düzeni, rotor düzeni
shaft axial position
şaft eksenel konumu
shaft axial position detector
şaft eksenel konum dedektörü
shaft axial position indicator
şaft eksenel konum göstergesi
shaft bending
şaftın bel vermesı
shaft bushing
şaft buşingi
shaft collar
şaft çemberi, mil çemberi
shaft coupling
şaft kaplini
shaft current
yatak akımı
shaft deflection
şaft salgısı, şaft sehimi
shaft deflection curve
şaft salgı eğrisi
shaft diameter
şaft çapı,mil çapı
shaft journal
şaft muylusu
shaft lift pump
şaft kaldırma yağı pompası
shaft position monitor
şaft pozisyon monitörü
shaft vibration
şaft vibrasyonu
shaft vibration transmitter
şaft vibrasyon transmiteri
shakedown operation
alıştırma operasyonu, deneme işletmesi
shakedown period
deneme işletmesi süresi
shell plate
gövde sacı, kılıf sacı
shielding
koruma, perdeleme, ekranlama
shipment
nakliye,gemiye yükleme, bir parti gönderideki mal miktarı
short circuit
kısa devre
short circuit resistance
kısa devre direnci
short time current
kısa süreli akım
short- circuit losses
kısa devre kayıpları
slag
gevşek
slag extraction
curuf çıkartma
slag extractorslag extractor
curuf çıkarıcı(kazanlarda)
slag tank
curuf tankı(hidrolik curuf atma sisteminde)
slide control valve
sürgülü kontrol vanası
slide on to
türbin kanatlarını yuvasına geçirmek
sliding pressure
değişken basınç
sliding surface bearing
düz yatak , kaymalı yatak
slope
eğim
slot
oluk,yiv,yuva,yarık
slot temparature
yiv sıcaklığı, oluk sıcaklığı(jenaratörlerde)
slot wedge
yiv kilit takozu
sluice outlet
dip savak
sluiceway
savak kanalı, dolusavak kanalı, yıkama yapısı
slurry
sulu çamur, şlam
smoke stack
baca
solar collector
güneş kolektörü
solar energy
güneş enerjisi
solar power plant
güneş enerjili elektrik santrali
solar power station
güneş enerjili elektrik santrali
solder
lehim
solution
çözelti, eriyik
solvent
solvent, çözücü eritici
sorting
ayırma, tasnif
sound proofing
ses yalıtımı
specific heat
özgül ısı
specific heat consumption
özgül ısı tüketimi
specific steam consumption
özgül buhar tüketimi
speed fluctuation
hız salınımı
speed regulator
hız regülatörü
speed varitiation
hız salınımı
speeder rod
regülatör mili
spillway
dolu savak
sprinkler system
yağmurlama sistemi
spun concrete
santrifüj beton, savurma beton
stack losses
baca kayıpları, bacadan ısı kaybı
stage
türbin kademesi
start up valve
yol verme valfi
static head
statik basınç
stator blade
türbin sabit kanalı
stator frame base
gövde kaidesi(jenaratörlerde)
stator frame end
gövde arka tarafı
stay current
kaçak akım
steady load
sabit yük
steam
buhar
steam access
buhar girişi
steam accumulator
buhar deposu, ısı deposu
subcooling
buharın yoğuşma sıcaklığından daha aşağıya soğutulması
subloop
elektrik alt devresi
submersible motor
dalgıç motor, daldırma motor
submersible pump
dalgıç pompa, derin kuyu pompası
suction filter
emiş filtresi
suction line
emiş hattı, emme borusu
suction pressure
emme basıncı
suction strainer
emiş filtresi
suction valve
emme valfi
sump pump
drenaj pompası
supercharged boiler
basınçlı kazan, artı basınclı kazan
support tube
taşıyıcı boru(kazanlarda)
surge
gerilim darbesi
surge frequency
darbe frekansı
surge impedance
dalga empedansı
surge tank
denge bacası
switch
anahtar, şalter
switch box
şalter kutusu
switch building
şalt binası
T
tail water channel
kuyruksuyu kanalı, çıkış suyu kanalı
tandem-compound condensing turbine
tek şaftli çift gövdeli kondensasyon türbini
tape
sargı,şerit
tearing
yırtılma
temporary steam strainer
geçici buhar süzgeci(ilk devreye almada)
terms and conditions
hüküm ve şartlar
test connection
test bağlantısı
test kelimesi
test kelimesi açıklaması
test pressure
test basıncı, deneme basıncı
test voltage
test gerilimi
thermal
termal, ısı, ısısal, termik
thermal capacity
ısıl kapasite
thermal control station
ısı kumanda istasyonu
thermal convection
ısıl konveksiyon
thermal insulation
ısı yalıtımı, ısıl yalıtım
thermal isolation
ısı yalıtımı, ısıl yalıtım
thermal monitor
ısı monitörü
thermal power plant
termik santral, termik elektrik santrali
turbine efficiency
türbin verimi
turbine emergency stop valve
türbin ani kapama ventili, türbin stop valfi
turbine governor
türbin regülatörü
turbine guide blade
türbin sabit kanadı
turbine guide wheel
türbin sabit kanat diski
turbine housing
türbin gövdesi
turbine inlet
türbin girişi
turbine inlet casing
türbin giriş kasası
turbine inlet guide blade
türbin girişi yönlendirme kanadı
turbine inspection
türbin bakımı türbin revizyonu
turbine insulation
türbin izolasyonu
turbine intake capacity
türbin buhar kapasitesi
turbine master control program
türbin ana kumanda programı
turbine monitor
türbin monitörü
W
wind energy
rüzgar enerjisi
wind power plant
rüzgar santrali
wire mesh
tel örgü, tel kafes
witnessed test
kabul testi
worm type worm type feeder
helisel besleyici, vidalı konveyör
wound coil
sarılı bobin
wrought copper alloy
dövme bakır alaşım
Z
zero adjustment
hassas ayarlama, sıfır noktası ayarı
zero bleed
türbinden sıfır ara buhar alma
zero extraction
türbinden sıfır ara buhar alma
zero point
sıfır noktası
zone
bölge
A
aksa
lol
  
Biliyor muydunuz?
 • Jeotermal enerji santralleri 7 gün 24 saat aralıksız çalışabilmektedir.

 • Rüzgar enerjisi dünya çapında en hızlı gelişen enerji kaynaklarından bir tanesidir.

 • MÖ200 yılında Çin'de ve Orta Doğu'da su pompalamak ve tahıl öğütmek için rüzgar enerjisi ile çalışan değirmenler kullanılmıştır.

 • Ege Bölgesi'ndeki girintili çıkıntılı yeryüzü yapısı sayesinde, sıcak su yeraltında kolayca hapsolabilmektedir.

 • Dünya enerji tüketiminin %34'ünün rüzgar enerjisinden karşılanması; 2050 yılına kadar 113 milyar ton CO2 gazının atmosfere salımını engelleyecektir.

 • Türkiye jeotermal enerji potansiyeli açısından, Avrupa'da birinci, Dünya'da yedinci sırada yer almaktadır.

 • Avrupa ve Dünya'nın aksine, Türkiye'de büyük bir jeotermal potansiyel, yeraltında keşfedilmeyi beklemektedir.

 • Yeryüzünde 100 derecede kaynayan su, yeraltındayken basınç etkisiyle, 250 dereceye varan sıcaklıklarda kaynamadan doğal olarak depolanabilmektedir.

 • 21. yüzyıl santralleri, 20. yüzyıl santrallerine oranla %40 daha az CO2 emisyonu yaratmaktadır.

 • Güneş Dünya'ya enerjisini gönderdikçe rüzgar enerjisi mevcut olacaktır.

 • Güneşin dünyayı daha 4.5 milyon yıl boyunca ısıtacağı öngörülmektedir.

 • Rüzgar Enerjisinin yakıt maliyeti yoktur.

 • Bilinen ilk rüzgar "değirmenleri" İran'da yapılmıştır.

 • Rüzgar enerjisi MÖ5000 yılında Nil nehri üzerindeki teknelerde itici güç olarak kullanılmıştır.

 • Jeotermal elektrik santrallerinde, elektrik üretmek için hiçbir yakma işlemi yapılmamakta ve dolayısıyla hava kirliği oluşmamaktadır.

 • Avrupa'nın en rüzgarlı ülkesi İngiltere'dir. O kadar ki; sadece rüzgar enerjisi ile ülkenin tüm enerji ihtiyacı birkaç katıyla karşılanabilir.

 • Mis-1-JES projesi tamamlandığı zaman yenilenebilir enerji kaynağından üreteceğimiz elektrik ile 5,926,140 fidan dikimine denk karbon salınımı azaltılmış olacaktır.