KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Değerli ziyaretçimiz, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Şirketlerimiz Soyak Enerji Ticaret A.Ş., Mis Enerji Üretim A.Ş. ve Tam Enerji Üretim A.Ş. (“Şirketler”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz. 

Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanıp bu tarihte yürürlüğe girmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre Bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı ( 7 Nisan 2016 ) tarihinden 6 ay sonra 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi
Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan ŞİRKET olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli
Kişisel verileriniz, Şirketlerimiz tarafından yürütülmekte olan faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte, mevzuat, sözleşme ve teknoloji gerekliliklerine uygun olarak Şirketlerimiz iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar ile mal ve hizmet alımları / satımları vb. faaliyetleri yerine getirebilmek için; internet sitemiz, şirket birimlerimiz ve birim çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, hizmet, satın alma ve ticari faaliyetler ile ilgili olarak soru sorulması, bilgi talep edilmesi veya şikâyet bildiriminde bulunulması gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
(i) Şirketler tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
(ii) Akdedilen/akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve ifa edilmesi,
(iii) Şirketler bünyesindeki birimlerde veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
(iv) Şirketlere ait veya Şirketler tarafından kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması,
(v) Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,
(vi) Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, (vii) Talep ve soruların cevaplanması,
(viii) Şirketler ve ortaklıklar hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
(ix) Şirketlerin insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi,
(x) Şirketlerin halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
(xi) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
(xii) Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketlerin meşru menfaatlerinin korunmasıamaçları ile


Kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde;
1. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
3. Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
4. Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecek,
5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile Şirketlerimizin faaliyetleri doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir. Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına açıklayabiliriz. Bu aktarımlarda paylaşılan kişisel verilerin verilecek hizmetle sınırlı olmasına özen gösterilir ve aktarılan kişisel verileriniz gerektiği şekilde korunması için tüm tedbirler alınır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Haklarınız Şirketlerimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili başvurunuzu yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvurunun; kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bize Nasıl Ulaşırsınız
KVKK 13 üncü madde uyarınca başvurularınızı Büyükdere Caddesi Soyak Binası No:38 Mecidiyeköy / İstanbul adresine yazılı olarak ya da bilgi@soyakenerji.com.tr adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Şirketler veri sahiplerinden gelen talepleri, KVKK m.13 çerçevesinde talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Veri sahiplerinden gelen taleplere yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, veri sahiplerine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Veri sahiplerinin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.
Biliyor muydunuz?
 • Jeotermal enerji santralleri 7 gün 24 saat aralıksız çalışabilmektedir.

 • Rüzgar enerjisi dünya çapında en hızlı gelişen enerji kaynaklarından bir tanesidir.

 • MÖ200 yılında Çin'de ve Orta Doğu'da su pompalamak ve tahıl öğütmek için rüzgar enerjisi ile çalışan değirmenler kullanılmıştır.

 • Ege Bölgesi'ndeki girintili çıkıntılı yeryüzü yapısı sayesinde, sıcak su yeraltında kolayca hapsolabilmektedir.

 • Dünya enerji tüketiminin %34'ünün rüzgar enerjisinden karşılanması; 2050 yılına kadar 113 milyar ton CO2 gazının atmosfere salımını engelleyecektir.

 • Türkiye jeotermal enerji potansiyeli açısından, Avrupa'da birinci, Dünya'da yedinci sırada yer almaktadır.

 • Avrupa ve Dünya'nın aksine, Türkiye'de büyük bir jeotermal potansiyel, yeraltında keşfedilmeyi beklemektedir.

 • Yeryüzünde 100 derecede kaynayan su, yeraltındayken basınç etkisiyle, 250 dereceye varan sıcaklıklarda kaynamadan doğal olarak depolanabilmektedir.

 • 21. yüzyıl santralleri, 20. yüzyıl santrallerine oranla %40 daha az CO2 emisyonu yaratmaktadır.

 • Güneş Dünya'ya enerjisini gönderdikçe rüzgar enerjisi mevcut olacaktır.

 • Güneşin dünyayı daha 4.5 milyon yıl boyunca ısıtacağı öngörülmektedir.

 • Rüzgar Enerjisinin yakıt maliyeti yoktur.

 • Bilinen ilk rüzgar "değirmenleri" İran'da yapılmıştır.

 • Rüzgar enerjisi MÖ5000 yılında Nil nehri üzerindeki teknelerde itici güç olarak kullanılmıştır.

 • Jeotermal elektrik santrallerinde, elektrik üretmek için hiçbir yakma işlemi yapılmamakta ve dolayısıyla hava kirliği oluşmamaktadır.

 • Avrupa'nın en rüzgarlı ülkesi İngiltere'dir. O kadar ki; sadece rüzgar enerjisi ile ülkenin tüm enerji ihtiyacı birkaç katıyla karşılanabilir.

 • Mis-1-JES projesi tamamlandığı zaman yenilenebilir enerji kaynağından üreteceğimiz elektrik ile 5,926,140 fidan dikimine denk karbon salınımı azaltılmış olacaktır.